Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Grace! coaching & yoga, is opgericht door Grace Groenewegen gevestigd in Den Haag en ingeschreven onder nummer 72309393 bij de Kamer van Koophandel.
 2. Verhindering
  Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, zal de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht worden. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, mits dit 24 uur van tevoren wordt aangekondigd.
 3. Tarieven
  Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, te lezen op de website op de page van individuele coaching en de page van groepstraining of in het aanbod op maat op te vragen bij Grace! coaching & yoga. Het intakegesprek, de sessies, overleg (telefonisch, per what’s app, sms, skype of per mail), voorbereidingen, eventuele verslagen, BTW en materiaal is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

  Wanneer u besluit niet in te gaan op het aanbod op maat, zullen alleen de gemaakte onkosten van het kennismakingsgesprek aan u gefactureerd worden.

 4. Betalingsvoorwaarden
  Voor de betaling ontvangt u voorafgaand aan de coaching een factuur. De cliënt verplicht zich de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum zelf bij te schrijven op de rekening NL14KNAB0258862777 t.n.v Grace Groenewegen. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Grace! coaching & yoga een betalingsherinnering. Indien de cliënt niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan zijn/haar verplichtingen voldoet, dan is Grace! coaching & yoga gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.

  Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Grace! coaching & yoga is Grace! coaching & yoga genoodzaakt de vorderingen die zij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

  Bij betalingsachterstand is Grace! coaching & yoga gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 5. Aansprakelijkheid
  Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Grace! coaching & yoga u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts. Grace! coaching & yoga sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Grace! coaching & yoga tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Grace! coaching & yoga.
 6. Vertrouwelijkheid
  Grace! coaching & yoga verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
  Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.
 7. Begeleiding jongeren t/m 16 jaar
  Jongeren-coaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor jongeren onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Grace! coaching & yoga kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 8. Verslag
  Op verzoek van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. Dit verslag wordt door Grace! coaching & yoga zelf gemaakt.
 9. Regels rond een afspraak voor jongeren
  De ouder/verzorger dient tijdens een consult met een jongere telefonisch bereikbaar te zijn. Na een aantal sessies volgt het (tussen)evaluatiegesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind (de jongere) bespreken.
 10. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden 
  Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Grace! coaching & yoga, https://www.gracegroenewegen.com/algemenevoorwaarden. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Januari 2020